วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

04 7月 2020,

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พร […]

วันอาสาฬหบูชา

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก
อันได้แก่ “ธรรมจักกัปวัตนสูตร” และเกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง ๓ ประการ
คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์