“วันมาฆบูชา” ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

08 2月 2020,

“วันมาฆบูชา” ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เ […]

“วันมาฆบูชา”
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา ท่ามกลางพระสงฆ์ที่มาประชุมพร้อมกัน ๑,๒๕๐ รูป โดยมิได้นัดหมาย

Dr.TATTOF ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
ร่วมทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ในวันสำคัญนี้ร่วมกัน