Vitiligo Removal ลบ! “รอยด่างขาว” ด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม

06 มิ.ย. 2021,

Vitiligo Removal ลบ! “รอยด่างขาว” ด้วยการฉายแสงอาทิตย์เ […]

Vitiligo Removal ลบ! “รอยด่างขาว”

ด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม

ซื้อ 50 ครั้ง ลดทันที 60%

เทคโนโลยี TheraBeam UV 308
  • นวัตกรรมการรักษาโรคด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy)
  • ปล่อยพลังงานไปยังบริเวณรอยโรคโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังบริเวณใกล้เคียง
  • สามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย แม้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณข้อศอก ข้อเข่า มือ และเท้า เป็นต้น
  • เห็นผลไว ให้เวลาในการรักษาน้อย
  • ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย และญี่ปุ่น

 Review จากความไว้วางใจของผู้ใช้บริการจริง มากกว่า 50,000 เคส ภายในระยะเวลา 6 ปี