Vitiligo Removal ลบ “รอยด่างขาว” ด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม

10 พ.ย. 2020,

Vitiligo Removal ลบ “รอยด่างขาว” ด้วยการฉายแสงอาทิตย์เท […]

Vitiligo Removal ลบ “รอยด่างขาว” ด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม

เทคโนโลยี TheraBeam UV 308

  • นวัตกรรมการรักษาโรคด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy)
  • ปล่อยพลังงานไปยังบริเวณรอยโรคโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังบริเวณใกล้เคียง
  • สามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย แม้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณข้อศอก ข้อเข่า มือ และเท้า เป็นต้น
  • เห็นผลไว ให้เวลาในการรักษาน้อย
  • ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย และญี่ปุ่น

เริ่มต้นเพียง 500.-/ Shot

>> Promotion <<
  • 1-6 Shot เริ่มต้นเพียง 3,000.-
  • 7-99 Shot ละ 500.-
  • 100-199 Shot ละ 400.-
  • 200 ขึ้นไป Shot ละ 300.-