Vitiligo Removal นวัตกรรมรักษา “รอยด่างขาว” ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

23 มิ.ย. 2021,

Vitiligo Removal นวัตกรรมรักษา “รอยด่างขาว” ที่มีประสิท […]

Vitiligo Removal นวัตกรรมรักษา “รอยด่างขาว” ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ซื้อ 50 ครั้ง ลดทันที 60%

เทคโนโลยี TheraBeam UV 308

  • นวัตกรรมการรักษาโรคด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy)

  • ปล่อยพลังงานไปยังบริเวณรอยโรคโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังบริเวณใกล้เคียง

  • สามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย แม้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณข้อศอก ข้อเข่า มือ และเท้า เป็นต้น

  • เห็นผลไว ให้เวลาในการรักษาน้อย

  • ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย และญี่ปุ่น

📍 Review จากความไว้วางใจของผู้ใช้บริการจริง มากกว่า 50,000 เคส ภายในระยะเวลา 6 ปี