เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

06 พ.ค. 2019,

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสม […]

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
พระบาทสมเด็กพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน ด็อกเตอร์แท็ทออฟ คลินิก