วันเข้าพรรษา

17 ก.ค. 2019,

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ตามที่พุทธบัญญั […]

วันเข้าพรรษา
ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
ตามที่พุทธบัญญัติว่า “เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพระสงฆ์ต้องเข้าจำพรรษา”
และพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันหล่อเทียนพรรษา
เพื่อนำไปปถวายแด่พระสงฆ์ไว้จุดบูชา ทำกิจของสงฆ์ตลอด ๓ เดือน