วันอาสาฬหบูชา

16 ก.ค. 2019,

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พร […]

วันอาสาฬหบูชา
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก
อันได้แก่ “ธรรมจักกัปวัตนสูตร”และเกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง ๓ ประการ
คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์