วันรัฐธรรมนูญ

10 ธ.ค. 2019,

วันรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็ […]

วันรัฐธรรมนูญ

ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร ฉบับแรก
อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย